Click to listen highlighted text!

ANBI

jaarverslag 2020 2021 Voorzitter M.G.Drukversieverslag projecten Marijke 2020 2021Financieel tbv jaarverslag 2020-2021 jaarverslag 2020 2021 sie
( Algemeen Nut Beogende Instelling)

Wettelijke verplichte gegevens  per 1 januari 2014 die op de site moeten staan:

Naam: Stichting Oecumenische Geloofsgemeenschap, Monte Gordo (Portugal)

RSIN : 807688277

KvK : 06088635

Banknummer: NL21 INGB 0007 4148 07
BIC : INGBNL2A

Contactgegevens:
Secretariaat: 

E-mail :
secretaris@kerkmontegordo.nl
Website : kerkmontegordo.nl
kerkmontegordo.com

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders.

Mw. M.C. Hilhorst - Hekhuizen (voorzitter)
Mw. M. Slaakweg- Vink (secretaris)
Dhr. B. Lans ( penningmeester)
Mw. M.A. v.d. Velde - Grootjans (coördinator projecten)
Mw. G. v. Oosten (notulist)

Het beleidsplan:
Het beleid van de stichting kan globaal onderverdeeld worden in de volgende punten:
Algemeen

  • Het beleid van de stichting zal er in eerste instantie op gericht zijn op het voortbestaan van de stichting. Leidraad hiertoe is de doelstelling en de visie, zoals verwoord in de statuten artikel 2. Zie het kopje Doelstellingen.

Financieel

  • Het financiële beleid zal er op gericht zijn, met inbegrip van in het onderdeel Algemeen vermelde, dat de beschikbare financiële middelen voldoende blijven om een aantal jaren te kunnen blijven functioneren. Overige baten, verworven door o.a. ontvangst algemene giften,  zullen zoveel mogelijk worden aangewend voor diaconale projecten.

Voorgangers

  • Het beleid betreffende het aanstellen van de voorgangers zal  erop gericht zijn dat de naam van de stichting “Oecumenisch” volledig tot zijn recht komt. Daartoe zijn richtlijnen opgesteld welke de voorganger zal ondertekenen bij het aangaan van een overeenkomst.

Het beloningsbeleid (volgens de statuten):

Artikel 3.5
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De doelstellingen (volgens de statuten):

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

  • het organiseren van wekelijkse oecumenische kerkdiensten en ontmoetingen in Monte Gordo.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De " oecumenische missie en visie"is daarbij tweeledig.

  • het zichtbaar maken van de eenheid van het lichaam van Christus.
  • tevens tracht zij inhoud te geven aan de oecumenische dienst in de samenleving door inkomsten te verwerven in de ruimste zin van het woord, dit ter ondersteuning van hulpbehoevenden in de Oost- Algarve.

Verslagen van uitgeoefende activiteiten:
(Onderstaande link aanklikken)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten seizoen 2018-2019
verslg van het uitoefenende aktiviteiten van het seizoen 2019-2020.

Bestedingen aan diaconale projecten in seizoen 2016-2017:
( Onderstaande link aanklikken )
2018-04-30 Bestede bedragen aan diaconale projecten
Besteding diaconale projecten 2019-2020

Financiële verantwoording en toelichting :
( Onderstaande link aanklikken )
Financieel overzicht 2018-2019 tbv ANBI website
Van de penningmeester 2018-2019 tbv ANBI website

financieel verslag ANBI 2019-2020
Van de penningmeester 2019-2020

 

Click to listen highlighted text!